FAIL MEJA PSS 2012

 

 

 

 

SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GEBU,13110 PENAGA

 

 

 

F A I L   M E J A

GURU PERPUSTAKAAN DAN MEDIA

 

 

 

 

 

 

NAMA AGENSI        : SEKOLAH KEBANGSAAN PASIR GEBU

ALAMAT                    :  13110 PENAGA,

                                   SEBERANG PERAI.                             

           NO. TELEFON          : 04-5791393

N0. FAKS                  : 04-4791393           

E-MAIL                       : skpasirgebu@gmail.com

LAMAN WEB           : skpasirgebu.wordpress.com  

 

 

1.0         Maklumat Pegawai   Guru Perpustakaan dan Media

 

Nama : ZULHISHAM BINTI ABD RAHMAN
Jawatan Hakiki : PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN

  BUKAN SISWAZAH

Gred Jawatan : PPPLD DGA 32
Bahagian / Unit : PUSAT SUMBER SK PASIR GEBU
Tarikh Memegang Jawatan : 1 JANUARI 2002
Tarikh Penempatan : 31.12.2001

 

2.0   Senarai Tugas

Bertanggungjawab kepada Guru Besar SK Pasir Gebu di dalam merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan ke atas perkara-perkara berikut:

 

2.1.   Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6 – 8 waktu seminggu

 

2.1.1    Menyediakan rancangan pengajaran harian dan tahunan Bahasa Melayu Tahun 4

2.1.2    Melaksanakan Pengajaran dan Pembelajaran

2.2.  Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama Guru

Besar,kakitangan Pusat Sumber,guru dan murid.

 

2.2.1    Mengadakan mesyuarat JK Induk

2.2.2    Mengadakan mesyuarat JK Kerja

2.2.3    Mengadakan mesyuarat pengawas

2.2.4    Menyediakan takwim dan perancangan aktiviti tahunan.

2.2.5    Mewujudkan / membuat pindaan fail kuasa mengikut kesesuaian.

 

 

2.3.  Merancang dan mengurus belanjawan tahunan PSS bersama Jawatankuasa

Kurikulum Sekolah

 

2.3.1    Membuat bajet dan menyenaraikan cadangan perbelanjaaan.

2.3.2    Menyediakan kertas cadangan untuk menjalankan program

2.4 .  Merancang pemerolehan dan pembinaan koleksi yang

komprehensif,seimbang,dan kemas kini.

 

2.4.1    Mendapatkan maklumbalas keperluan alat dan bahan.

2.4.2    Merancang pembelian bahan koleksi yang berkurangan atau yang belum ada.

 

2.5.   Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran maklumat dan

perkhidmatan PSS yang dapat menyokog pelaksanaan pengajaran dan

pembelajaran

 

2.5.1    Merancang perkhidmatan PSS dan memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru.

2.5.2    Menyediakan borang-borang tempahan bilik,pinjaman bahan dll.

2.5.3    Sediakan tempat/bilik/jadual penggunaan dan bahan

2.5.4    Menyediakan rekod penggunaan dan rekod pinjaman.

2.5.5    Membuat penyelenggaraan bahan rosak.

2.5.6    Merancang pembelian bahan koleksi yang berkurangan atau yang belum ada.

 

2.6.  Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan

pembudayaan ilmu.

 

2.6.1    Mesyuarat dan taklimat NILAM

2.6.2    Merangka aktiviti sepanjang tahun

2.6.3    Mengadakan promosi / sudut NILAM

2.6.4    Menghantar laporan NILAM kepada PKG dan BTPN setiap tahun.

 

 

 

 

2.7.  Merancang ,melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan

program latihan dalaman berhubung dengan Pusat Sumber Sekolah.

 

2.7.1    Kemahiran cara mengguna/mengendali alat dan bahan .

2.7.2    Mengadakan kursus dalaman dalam pelbagai bidang untuk peningkatan ilmu.

2.7.3    Mengadakan ceramah atau taklimat yang diperlukan untuk pembangunan staf.

 

2.8 . Merancang,dan mengurus program promosi Pusat sumber Sekolah.

 

2.8.1 Promosi melalui panitia mata pelajaran.

2.8.2 Menyediakan brosur PSS.

2.8.3 Menyediakan buletin.

2.8.4 Menyediakan laman web

 

2.9. Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan

      pembelajaran berasaskan seumber.

 

2.9.1    Pengajaran dan pembelajaran menggunakan PSS dan kemahiran maklumat.

 

2.10. Berhubung dan bekerjasama dengan Pusat Sumber Pendidikan

Negeri,PKG/Perpustakaan awam untuk meningkatkan perkhidmatan dan

program Pusat Sumber Sekolah.

 

2.10.1  Memohon Khidmat Bantu.

2.10.2  Kerjasama dengan PKG,PSPN dan Perpustakaan Awam dari

semasa ke semasa.

 

2.11. Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber

2.11.1 Mengurus bahan yang diterima

2.11.2 Sirkulasi

2.11.3 Memantau dan menyelia penggunaan.

2.11.4 Memantau rekod penggunaan (TV Pendidikan,Radio

Sekolah,buletin,sirkulasi dan aktiviti-aktiviti)

 

 

 

2.12. Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK Kerja Pusat

Sumber Sekolah.

 

2.12.1 Menentukan tarikh.

2.12.2 Menghantar surat panggilan mesyuarat.

2.12.3 Mengadakan mesyuarat.

2.12.4 Menyedia dan mengedar minit mesyuarat.

 

2.13. Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber

 

2.13.1 Merancang,menyelaras dan mengadakan program PSS

2.13.2 Membuat pemantauan .

2.13.3 Membuat laporan.

 

2.14. Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber

Sekolah.

 

2.14.1 Menyemak stok perolehan

2.14.2 Borang Inventori 3

2.14.3 Buku stok KEWPA 3,KEWPA 2,KEW 300J4

2.14.4 Stok pergerakan bahan

2.14.5 Melabel bahan

2.14.6 Menempatkan bahan

2.14.7 Pelupusan

2.14.8 Tutup Stok

 

2.15. Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Pusat Sumber Sekolah Negeri(PSSP)

 

2.15.1 Menerangkan peranan Persatuan PSSP.

2.15.2 Mengedarkan borang pendaftaran

2.15.3 Membantu dalam pendaftaran ahli

2.15.4 Menyertai aktiviti yang dijalankan

 

 

 

 

 

 

2.16. Menjalankan penyelidikan / kajian tindakan berhubung dengan

perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah

 

2.16.1Mengenal pasti masalah

2.16.2Membuat kaji selidik

2.16.3Menyediakan instrumen (sebelum)

2.16.4Membuat analisis

2.16.5Menjalankan kaji selidik (selepas)

2.16.6Menyediakan laporan

2.16.7Membuat penambahbaikkan

 

2.17. Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan

pembangunan,pengurusan,program dan aktiviti serta kewangan PSS

 

2.17.1 Menyediakan perancangan

2.17.2 Menyediakan laporan

2.17.3 Mengambil tindakan/memberikan maklumbalas

 

2.18. Menghantar data dan laporan pelaksanaan Program Pusat Sumber Sekolah

dan NILAM kepada BTP melalui PKG dan PSPN pada bulan Oktober setiap

tahun.

 

 

2.18.1 Mengumpul maklumat

2.18.2 Membuat laporan

 

2.19. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari

semasa ke semasa.

 

2.19.1 Membuat profil sekolah

2.19.2 Membuat  “power point”sekolah

2.19.3 Membuat laman web sekolah

 

 

 

.

 

 

3.0   Objektif   Sekolah Kebangsaan Pasir Gebu

 

1. Kecemerlangan Kurikulum

 

Meningkatkan pencapaian akademik dalam UPSR serta memupuk minat belajar yang tinggi dan berkekalan di kalangan murid-murid.

 

2. Kecemerlangan Sahsiah

 

Melahirkan murid-murid beretika mulia dan dapat mengamalkan nilai-nilai hidup yang murni sepanjang hayat

 

3. Kecemerlangan Kokurikulum

 

Mengenalpasti ,memupuk minat dan melatih murid-murid yang berbakat dan berkebolehan dalam bidang sukan,kepimpinan dan ketahanan diri.

 

4. Kecemerlangan Keceriaan Dan Budaya Sekolah

 

Membentuk suasana persekitaran yang selamat dan ceria.

 

 

 

 

 

 

 

4.0   Objektif   Pusat Sumber  SK Pasir Gebu

 

1.       Kecemerlangan Pendidikan.

Meningkat mutu pengajaran pembelajaran dan potensi individu serta sahsiah.

 

2.       Penggunaan Kemudahan.

Menggalakkan guru dan pelajar menggunakan pelbagai kemudahan pembelajaran supaya mereka tidak hanya bergantung kepada buku teks dan kaedah tradisional sehala.

 

3.       Pemupukan Tabiat Belajar.

Memupuk tabiat belajar sendiri, membaca dan menyelidik melalui pencarian dan penggunaan maklumat secara sistematik.

 

4.       Penghasilan Bahan.

Membantu guru dan pelajar menghasilkan, menilai dan menggunakan pelbagai alatan dan bahan pengajaran dan pembelajaran.

 

5.       Perkhidmatan Pembelajaran.

Mengadakan perkhidmatan untuk memenuhi keperluan pembelajaran yang berbeza di kalangan pelajar-pelajar.

 

6.       Kemahiran Maklumat.

Melatih pelajar menggunakan kemahiran maklumat dalam proses pembelajaran.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.0   Carta Organisasi    SK Pasir Gebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.0   Carta Organisasi    Pusat  Sumber Bestari  SK Pasir Gebu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.0   Senarai Tugas, Kuasa Dan Hubungan Dengan Pegawai Lain

Unit/Subunit              :           Pusat Sumber Bestari

Jawatan                      :           Guru Perpustakaan dan Media

 

Tugas Pegawai  Atasan

Yang Ada Hubungan

Tugas & Tanggungjawab

Kuasa Yang Diberi

Tugas Pegawai Lain Yang Ada Hubungan

Guru Besar Sekolah Kebangsaan Pasir Gebu,S.Perai

Meluluskan semua program dan aktiviti PSS & dokumentasi.

 

PK1

Memantau  pelaksanaan program dan akiviti pengurusan  serta tindakan susulan untuk program-program PSS.

 

PKHEM

Membantu melicinkan perjalanan aktiviti pengawas.

 

PKKOKU

Membantu melaksanakan aktiviti NILAM

 1. Merancang dan Menyelaraskan Program Pusat Sumber Sekolah.

 

 1. Menyelaras Dan Mengemaskini Manual Prosedur Kerja dan Fail Meja PSS

 

 1. Merancang dan Menyelaras Pelaksanaan Program dan Aktiviti  PSS dan panitia.

 

 1. Merancang Dan Menyelaraskan Program Dan Aktiviti Penyelidikan dan Kajian Tindakan.

 

 1. Melaksanakan tugas-tugas lain yang di arah dari semasa ke semasa.

 

 

 

Merancang dan melaksanakan program  dan aktiviti berkaitan.

 

Ketua Panitia

Urusan memilih dan membeli bahan-bahan di PSS serta menulis stok.

 

Guru Bestari

Urusan penyediaan makmal dan pusat akses untuk projek literasi maklumat

 

Guru Bimbingan dan Kaunseling

Urusan perlantikan  dan kepimpinan pengawas PSS.

 

Pembantu Tadbir

Urusan pembayaran bil-bil PSS.

 

Pembantu Am Rendah

Urusan surat, fail, menaip dan menghantar surat serta membuat salinan fotostat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0   Proses Kerja   Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.0

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Subaktiviti

8.1

Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6-8 waktu seminggu Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 1. Menerima arahan kerja daripada Guru Besar.

 

 

 

Guru Besar/PK1

 1. Menyediakan rancangan pengajaran harian dan tahunan Bahasa Melayu Tahun 4.

 

 

 

 

 1. Menyediakan jadual waktu mata pelajaran Bahasa Melayu dan Pusat Sumber
 2. Mengajar dan menjalankan aktiviti PSS mengikut jadual waktu yang ditetapkan.
 

 

 

 
 1. Menghantar buku rekod mengajar pada setiap minggu untuk semakan guru besar.

 

 

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

 

Aktiviti

9.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.1

Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6-8 waktu seminggu

Muka surat ini

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat perancangan pengajaran tahunan dan harian Bahasa Melayu

 

 

Menghantar kepada guru besar untuk semakan dan pengesahan.

 

 

Membuat jadual waktu mata pelajaran Bahasa Melayu dan aktiviti PSS

 

 

Menghantar kepada guru besar untuk pengesahan.

 

 

Mengajar mengikut jadual waktu.

 

 

 

 

Menulis rancangan harian.

 

 

 

Menghantar buku rekod mengajar setiap hari Jumaat untuk semakan guru besar.

 

 

Mengambil buku rekod mengajar yang telah disahkan pada hari Isnin.

 

 

 

 

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

10.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

10.1.1

Merancang dan mengajar mata pelajaran antara 6-8 waktu seminggu Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

 

Menyediakan rancangan pengajaran harian dan tahunan Bahasa Melayu Tahun 4.

 

   

2

 

Menghantar kepada guru besar untuk semakan dan pengesahan.

 

 

3

 

Membuat jadual waktu mata pelajaran Bahasa Melayu dan aktiviti PSS

 

 

4

 

Menghantar kepada guru besar untuk pengesahan.

 

 

5

 

Mengajar mengikut jadual waktu.

 

 

6

 

Menulis rancangan harian.

 

 

7

 

Menghantar buku rekod mengajar setiap hari Jumaat untuk semakan guru besar.

 

 

8

 

Mengambil buku rekod mengajar yang telag disahkan pada hari Isnin.

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

 1. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan

pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Pulau

Pinang.

 

 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pekhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau Guru Besar.

 

 

12.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1. Modul Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah

 

13.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Tiada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.0 Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.1

 

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

 

Sub Aktiviti

8.1.2

Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama pengetua/guru besar,kakitangan Pusat sumber Sekolah,guru dan murid. Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

 1. Menerima arahan kerja menjalankan mesyuarat JK Induk,Kerja dan Pengawas PSS.
 2. Mengeluarkan memo mesyuarat PSS kepada AJK mesyuarat.
 3. Mengedarkan minit mesyuarat yang lalu untuk rujukan dan semakan.
 4. Mencatat minit / keputusan  mesyuarat
 5. Menyedia dan mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan guru besar atau PK1
 6. Merancang aktiviti tahunan,pelan tindakan dan takwim PSS.
 7. Membuat pindaan fail kuasa mengikut kesesuaian.
 8. Memantau dan memastikan unit-unit mengambil  tindakan menepati keputusan mesyuarat
 9. Salinan minit dan hasil laporan pemantauan disimpan untuk rujukan.

 

Guru Besar

 

 

 

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

Aktiviti

9.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.2

Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama pengetua/guru besar,kakitangan Pusat sumber Sekolah,guru dan murid.

Muka surat ini

1/1

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

Aktiviti

10.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

10.1.2

Merancang dan melaksanakan dasar dan program tahunan PSS bersama pengetua/guru besar,kakitangan Pusat sumber Sekolah,guru dan murid. Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

 

2

3

4

5

6

7

Menerima arahan kerja menjalankan mesyuarat JK Induk,Kerja dan Pengawas PSS.

 

Mengeluarkan memo mesyuarat PSS kepada AJK mesyuarat.

Mengedarkan minit mesyuarat yang lalu untuk rujukan dan semakan.

 

Mencatat minit / keputusan  mesyuarat

 

Menyedia dan mengedarkan minit mesyuarat untuk tindakan guru besar atau PK1

 

Merancang aktiviti tahunan,pelan tindakan dan takwim PSS.

Membuat pindaan fail kuasa mengikut kesesuaian.

 

Memantau dan memastikan unit-unit mengambil  tindakan menepati keputusan mesyuarat

 

Salinan minit dan hasil laporan pemantauan disimpan untuk rujukan.

 

   

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

1.  Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan

pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatab Pelajaran Negeri Pulau

Pinang.

 

 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pekhidmayan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau Guru Besar.

 

 

12.0 Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1. Modul Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah

 

13.0 Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Tiada

 

 

 

 

8.0   Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.2

ORGANISASI BAHAN

Sub Aktiviti

8.1.1

Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

 1. Mesyuarat ahli Jawatankuasa Induk Pusat Sumber Sekolah.
 2. Menyemak dan memastikan peruntukan kewangan dalam buku tunai mencukupi.
 3. Menyenaraikan jenis pembelian dalam borang pesanan sementara (LO dalaman) dan dapatkan kelulusan  guru besar.
 4. Borang pesanan tempahan(LO)disediakan dalam tiga salinan dan disahkan oleh pentadbir iaitu gur besar.Hanya dua salinan kepada pembekal.
 5. Pastikan alat atau bahan yang diterima sama dengan apa yang tercatat dalam borang pesanan.
 6. Rekodkan dalam daftar stok atau rekod perolehan bahan(buku ataupun  bahan bukan buku)serta penuhi perakuan penerimaan dalam borang pesanan tempatan(LO)
 7. Cop tarikh terima pada bil atau invois.Dilakukan oleh pentadbir

kewangan.

 1. Rekod dalam daftar bil.Dilakukan oleh pembantu tadbir kewangan.

 

Guru Besar

 

 

 

 

 

 

 

Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002,17 Oktober 2002(KP.1573/17/Jld14 (5)

Pindaan pertama 11 Februari 2004

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Peprpustakaan dan Media

Aktiviti

9.2

ORGANISASI BAHAN

Sub Aktiviti

9.2.1

Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama Jawatankuasa Kurikulum Sekolah.

Muka surat ini

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesyuarat AJK Induk Sekolah/kewangan

 

 

 

Pastikan baki peruntukan mencukupi di dalam buku tunai.

 

 

 

Pastikan jenis,kaedah atau nilai pembelian.

 

 

 

Senarai pembelian malalui borang pesanan sementara.

 

 

Sediakan borang pesanan tempahan(LO)

 

 

 

 

Terima atau semakan borang(LO)

 

 

 

Cop terima bil atau invois

 

 

 

 

Merekod di dalam daftar bil.

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

10.2

ORBANISASI BAHAN

Sub Aktiviti

10.2.1

Merancang dan mengurus belanjawan tahunan Pusat Sumber Sekolah bersama Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

2

3

4

5

6

7

8

 

Mesyuarat AJK Induk Sekolah/kewangan

 

 

Pastikan baki peruntukan mencukupi di dalam buku tunai.

 

 

Pastikan jenis,kaedah atau nilai pembelian.

 

 

 

Senarai pembelian malalui borang pesanan sementara.

 

 

Sediakan borang pesanan tempahan(LO)

 

 

 

Terima atau semakan borang(LO)

 

 

 

Cop terima bil atau invois

 

 

 

Merekod di dalam daftar bil.

 

 

 

   

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

1.  Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

2.  Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan

pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Pulau

Pinang.

 

2                Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pekhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan negeri Pulau Pinang.

 

3                Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

4                Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau Guru Besar.

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1.        Pekeliling Kewangan Bil.5 Tahun 2002,17 Oktober 2002(KP.1573/17/Jld14 (5)

Pindaan pertama 11 Februari 2004

 

 

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

 

 1. Rekod Perolehan Buku/Bukan Buku
 2. Sijil Akuan Penerimaan (SAP)
 3. Borang Pesanan Kerajaan (L.O)

 

 

 

 

 

 

8.0   Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

Aktiviti

8.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

8.1.3

Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

 1. Merancang perkhidmatan PSS dan memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru.

 

 1. Menyediakan borang-borang tempahan bilik,pinjaman bahan dan lain-lain.

 

 1. Menyediakan tempat/bilik/jadual penggunaan dan bahan.

 

 1. Menyediakan rekod penggunaan dan rekod pinjaman.

 

 1. Membuat penyelenggaraaan bahan yang rosak.

 

 1. Merancang pembelian bahan koleksi yang nerkurangan atau yang belum ada.
 

Guru Besar

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

9.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.3

Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran

Muka surat ini

1/1

 

 

 

 

 

 

 1.                                                                                                                                        i.      Merancang perkhidmatan PSS

 

 

 

 

 1.                                                                                                                                      ii.      Menyediakan borang-borang tempahan bilik,pinjaman bahan dan lain-lain.

 

 

 

 

 1.                                                                                                                                     iii.      Menyediakan tempat/bilik/jadual penggunaan dan bahan.

 

 

 

 

 

 1.                                                                                                                                    iv.      Menyediakan rekod penggunaan dan rekod pinjaman.

 

 

 

 

 1.                                                                                                                                      v.      Membuat penyelenggaraaan bahan yang rosak.

 

 

 

 1.                                                                                                                                    vi.      Merancang pembelian bahan koleksi yang

berkurangan atau yang belum ada.

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

10.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

10.1.3

Merancang dan melaksanakan Program Kemahiran Maklumat dan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah yang dapat menyokong pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran. Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1.

2.

3.

4.

5.

6.

 

Merancang perkhidmatan PSS dan memaklumkan perkhidmatan yang disediakan kepada guru.

 

Menyediakan borang-borang tempahan bilik,pinjaman bahan dan lain-lain.

 

Menyediakan tempat/bilik/jadual penggunaan dan bahan.

 

Menyediakan rekod penggunaan dan rekod pinjaman.

 

Membuat penyelenggaraaan bahan yang rosak.

 

Merancang pembelian bahan koleksi

yang nerkurangan atau yang belum

ada.

 

 

 

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

1.  Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

2.   Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan

pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Pulau

Pinang.

 

3.  Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang

dikeluarkan oleh Unit Pekhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian

Teknologi Pendidikan negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau Guru Besar.

 

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

 1. Tidak berkaitan

 

 

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

 

1. Borang tempahan bilik,borang pinjaman dan pulangan.

 

 

 

8.0   Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.3

GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT

Sub Aktiviti

8.3.1

Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

 1. Mesyuarat dan taklimat NILAM.

 

 1. Merangka aktiviti sepanjang tahun.

 

 1. Membuat kertas cadangan untuk setiap aktiviti yang telah dirancangkan.

 

 1. Menjalankan aktiviti yang telah dirancangkan.

 

 1. Memilih murid-murid untuk tokoh NILAM.

 

 1. Memberi hadiah rangsangan dan sijil kepada murid yang telah mencapai tahap gangsa,perak dan emas.

 

 1. Membuat laporan aktiviti yang telah dijalankan.

Guru Besar

 

 

 

 

 

 

1.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca, bertarikh 22 Mei 1998;

 

2.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2001: Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri, bertarikh 19 November 2001;

 

3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2005:  Memantapkan Budaya Membaca di Kalangan Murid Sekolah, bertarikh 12 Mei 2005.

 

4. Pelaksaan Program NILAM di Negeri Pulau Pinang: JPNS/PPP/A25087/01/(37)

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

9.3

GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT

Sub Aktiviti

9.3.1

Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu.

Muka surat ini

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Mesyuarat dan taklimat NILAM.

 

 

 

 

ii.Merangka aktiviti sepanjang tahun.

 

 

 

 

iii.Membuat kertas cadangan

 

 

 

iv.Menjalankan aktiviti yang telah

dirancangkan.

 

 

 

 

v.Membuat laporan aktiviti yang telah

dijalankan.

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

10.3

GALAKAN MEMBACA DAN LETERASI MAKLUMAT

Sub Aktiviti

10.3.1

Merancang dan mengurus program pembacaan (Program NILAM) dan pembudayaan ilmu. Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

2

3

4

5

6

7

 

Mesyuarat dan taklimat NILAM.

 

 

Merangka aktiviti sepanjang tahun.

 

Membuat kertas cadangan untuk setiap aktiviti yang telah dirancangkan.

 

Menjalankan aktiviti yang telah dirancangkan.

 

Memilih murid-murid untuk tokoh NILAM.

 

Memberi hadiah rangsangan dan sijil kepada murid yang telah mencapai tahap gangsa,perak dan emas.

 

Membuat laporan aktiviti yang telah dijalankan.

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

1.       Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

 1. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pekhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau Guru Besar.

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 1. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.13/1998: Program Membina Tabiat Membaca, bertarikh 22 Mei 1998;
 2. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.12/2001: Gerakan Membaca Di Sekolah-Sekolah Melalui Persatuan Perpustakaan Sekolah Peringkat Negeri, bertarikh 19 November 2001;
 3. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.1/2005:  Memantapkan Budaya Membaca di Kalangan Murid Sekolah, bertarikh 12 Mei 2005.
 4. Pelaksaan Program NILAM di Negeri Pulau Pinang: JPNS/PPP/A25087/01/(37)

13.0  Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai  Fail Meja

 

Tidak berkaitan

12.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Rekod bacaan NILAM dan rakan Pembaca

8.0   Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

8.1.4

Merancang ,melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

 1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Kerja.

 

 1. Merancang aktiviti  program pembangunan staf dan program latihan dalaman PSS.

 

 1. Mengadakan kursus dalaman dalam pelbagai bidang peningkatan ilmu.

 

 1. Mengadakan ceramah atau taklimat yang diperlukan untuk pembangunan staf.

 

 1. Membuat lawatan kesekolah-sekolah yang cemerlang dalam PSS.

 

 1. Membuat laporan aktiviti.

 

 

GURU BESAR

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

9.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.4

Merancang ,melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS.

Muka surat ini

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.       Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan

Kerja.

 

 

 1. Merancang aktiviti  program pembangunan staf dan program latihan dalaman PSS.

 

 

 1. Mengadakan kursus dalaman dalam pelbagai bidang peningkatan ilmu.

 

 1. Mengadakan ceramah atau taklimat yang diperlukan untuk pembangunan staf.

 

 1. Membuat lawatan kesekolah-sekolah yang cemerlang dalam PSS.

 

 1. Membuat laporan aktiviti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

10.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

10.1.4

Merancang ,melaksana dan menyelaras program pembangunan staf dan program latihan dalaman berhubung dengan PSS. Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

2

3

4

5

6

 

Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Kerja.

 

Merancang aktiviti  program pembangunan staf dan program latihan dalaman PSS.

 

Mengadakan kursus dalaman dalam pelbagai bidang peningkatan ilmu.

 

Mengadakan ceramah atau taklimat yang diperlukan untuk pembangunan staf.

 

Membuat lawatan kesekolah-sekolah yang cemerlang dalam PSS.

 

Membuat laporan aktiviti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

 1. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh Unit Pekhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian Teknologi Pendidikan negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau Guru Besar.

 

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1. Modul Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Tiada

 

 

 

 

 

8.0   Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.3

GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT

Sub Aktiviti

8.3.2

Merancang,dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

 1. Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Kerja PSS.

 

 1. Merancang aktiviti untuk promosi PSS.

 

 1. Mewujudkan papan kenyataan berkaitan dengan PSS.

 

 1. Wujudkan sudut-sudut di PSS.

 

 1. Menerbitkan brosur PSS.

 

 1. Melabel semua maklumat yang ada di PSS.

 

 1. Menyediakan buletin PSS.

 

 1. Membuat “Power Point” PSS .

 

 1. Mewujudkan laman web dan e-mel PSS.

 

 

Guru Besar

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

9.3

Program Galakan Membaca

Sub Aktiviti

9.3.2

Merancang,dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah

Muka surat ini

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Kerja PSS.

 

 

Merancang aktiviti untuk promosi PSS.

 

 

Mewujudkan papan kenyataan berkaitan dengan PSS.

 

 

Wujudkan sudut-sudut di PSS.

 

 

 

Menerbitkan brosur PSS.

 

 

 

Melabel semua maklumat yang ada di PSS.

 

 

Menyediakan buletin PSS.

 

 

 

Membuat “Power Point” PSS .

 

 

 

 

Mewujudkan laman web dan e-mel PSS

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

10.3

GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT

Sub Aktiviti

10.3.2

Merancang,dan mengurus program promosi Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

 

Mesyuarat Jawatankuasa Induk dan Kerja PSS.

 

   

2

 

Merancang aktiviti untuk promosi PSS.

 

   

3

 

Mewujudkan papan kenyataan berkaitan dengan PSS.

 

   

4

 

Wujudkan sudut-sudut di PSS.

 

   

5

 

Menerbitkan brosur PSS.

 

 

6

 

Melabel semua maklumat yang ada di PSS.

 

 

7

 

Menyediakan buletin PSS.

 

 

 

 

 

8

 

Membuat “Power Point” PSS .

 

 

9.

 

Mewujudkan laman web dan e-mel PSS.

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

 

1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail

dan pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri

Pulau Pinang.

 

3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang

dikeluarkan oleh Unit Pekhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian

Teknologi Pendidikan negeri Pulau Pinang.

 

4.Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman

dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

5.Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada

secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau

Guru Besar.

 

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

 

1. Tiada berkaitan

 

 

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Tiada berkaitan

 

 

 

 

8.0 Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

8.1.5

Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

 1. Menyediakan bilik-bilik, sudut-sudut,komputer dan bahan-bahan  P&P.

 

 1. Memberi penerangan cara menggunakan bilik-bilik dan bahan-bahan yang terdapat di PSS.

 

 1. Memproses semua bahan secara automasi .

 

 1. Mencetak bahan-bahan yang terdapat di PSS dan mempamerkannya.

 

 1. Menyediakan borang-borang grafik untuk kemudahan guru-guru.

 

 1. Menyediakan borang-borang pinjaman/pulangan bahan-bahan

 

 1. Memastikan guru-guru dapat menggunakan kemudahan PSS dengan berkesan.

 

 

 

Guru Besar/PKG/BTPN

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

9.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.5

Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber

Muka surat ini

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menyediakan bilik-bilik, sudut-sudut,komputer dan bahan-bahan  P&P.

 

Memberi penerangan cara menggunakan bilik-bilik dan bahan-bahan yang terdapat di PSS.

 

Memproses semua bahan secara automasi .

 

Mencetak bahan-bahan yang terdapat di PSS dan mempamerkannya.

 

Menyediakan borang-borang grafik untuk kemudahan guru-guru.

 

Menyediakan borang-borang pinjaman/pulangan bahan-bahan

 

Memastikan guru-guru dapat menggunakan kemudahan PSS dengan berkesan.

 

 

 

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

 

Aktiviti

10.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

10.1.5

Bekerjasama dengan guru-guru dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran berasaskan sumber Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

 

Menyediakan bilik-bilik, sudut-sudut,komputer dan bahan-bahan  P&P.

 

 

   

2

 

Memberi penerangan cara menggunakan bilik-bilik dan bahan-bahan yang terdapat di PSS.

 

 

   

3

 

Memproses semua bahan secara automasi .

 

 

4

 

Mencetak bahan-bahan yang terdapat di PSS dan mempamerkannya.

 

 

 

5

 

Menyediakan borang-borang grafik untuk kemudahan guru-guru.

 

 

6

 

Menyediakan borang-borang pinjaman/pulangan bahan-bahan

 

 

 

7

Memastikan guru-guru dapat menggunakan kemudahan PSS dengan berkesan.

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail

dan pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri

Pulau Pinang.

 

3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang

dikeluarkan oleh Unit Pekhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian

Teknologi Pendidikan negeri Pulau Pinang.

 

4.Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman

dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

5.Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada

secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau

Guru Besar.

 

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

 

1. Tiada berkaitan

 

 

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Tiada berkaitan

 

 

 

 

 

8.0   Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

8.1.6

Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

 1. Menerima bahan daripada pembekal

 

 1. Semak boring pesanan dan invois dengan bahan yang diterima

 

 1. Periksa keadaan fiizikal bahan itu,adakah bahan dalam keadaan memuaskan

 

 1. Kelas dan lengkapkan slip kerja

 

 1. Rekod butiran bahan dalam buku stok/perolehan/automasi

 

 1. Jalankan proses teknik/fizikal

 

 1. Sediakan panduan pengguna

 

 1. Sediakan kemudahan baik pulih bahan

 

 1. Memantau rekod penggunaan

 

 

 

Guru Besar

 

 

 

 

 

1. Merujuk Modul Khidmat Bantu Pusat Sumber Sekolah m/s 98

 

 

 

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

Aktiviti

9.3

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.6

Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber

Muka surat ini

1/1

 

Memantau rekod penggunaan

 

Sediakan kemudahan Baik Pulih Bahan

 

Sediakan panduan pengguna

 

Jalankan Proses Teknik / Fizikal

Rekod butiran bahan dalam buku stok/ perolehan

Kelas dan lengkapkan slip kerja

YA

TIDAK

PULANGKAN BAHAN ITU KEPADA PEMBEKAL

TIDAK

YA

SEMAK BORANG PESANAN DAN INVOIS DENGAN BAHAN YANG DITERIMA

MENERIMA BAHAN DARI PEMBEKAL

 

SEDIAKAN KEMUDAHAN BAIK PULIH BAHAN

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

10.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

10.1.6

Menyedia dan mengurus bahan-bahan Pusat Sumber Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

 

Menerima bahan daripada pembekal

 

 

2

 

Semak borang pesanan dan invois dengan bahan yang diterima

 

 

3

 

Periksa keadaan fiizikal bahan itu,adakah bahan dalam keadaan memuaskan

 

 

4

 

Kelas dan lengkapkan slip kerja

 

5

 

Rekod butiran bahan dalam buku stok/perolehan/automasi

 

 

6

 

Jalankan proses teknik/fizikal

 

7

 

Sediakan panduan pengguna

 

8

 

Sediakan kemudahan baik pulih bahan

 

 

9

 

Memantau rekod penggunaan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail

dan pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri

Pulau Pinang.

 

3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang

dikeluarkan oleh Unit Pekhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian

Teknologi Pendidikan negeri Pulau Pinang.

 

4.Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman

dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

5.Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada

secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau

Guru Besar.

 

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1.           Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk guru Perpustakaan Dan Media.

 

 

 

 

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Tiada

 

 

 

8.0   Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.3

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

8.1.7

Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK Kerja Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

1. Menerima arahan kerja daripada

Guru Besar.

 

2. Menentukan tarikh.

 

3. Menghantar surat panggilan

mesyuarat.

 

4. Mengadakan mesyuarat.

 

5. Menyedia dan mengedar minit

mesyuarat.

Guru Besar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

9.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.7

Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK Kerja Pusat Sumber Sekolah

Muka surat ini

1/1

 

 

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

10.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

10.1.7

Menyedia dan mengedar minit mesyuarat JK Induk dan JK Kerja Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

 

Menerima arahan kerja daripada  Guru Besar.

 

 

 

2

 

Menentukan tarikh

 

3

 

Menghantar surat panggilan mesyuarat.

 

 

4

 

Mengadakan mesyuarat

 

5

 

Menyedia dan mengedar minit mesyuarat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail

dan pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri

Pulau Pinang.

 

3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang

dikeluarkan oleh Unit Pekhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian

Teknologi Pendidikan negeri Pulau Pinang.

 

4.Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman

dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

5.Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada

secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau

Guru Besar.

 

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1.           Modul Khidmat Bantu PSS

 

 

 

 

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Tiada

 

 

8.0   Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

8.1.8

Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

1. Merancang ,menyelaras dan

mengadakan program PSS.

 

2. Menjalankan aktiviti program PSS.

 

3. Membuat pemantauan bagi setiap

aktiviti yang dijalankan.

 

4. Membuat laporan aktiiviti.

 

5. Menghantar laporan kepada Guru

Besar dan PKG .

 

 

Guru Besar

 

 

 

 

Buku Panduan pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan Dan Media.

 

 

 

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

 

Aktiviti

9.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.8

Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber

Muka surat ini

1/1

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

10.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

10.1.8

Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

 

Merancang ,menyelaras dan  mengadakan program PSS

 

 

2

 

Menjalankan aktiviti

 

3

 

Membuat pemantauan bagi setiap

aktiviti yang dijalankan.

 

 

4

 

Membuat laporan aktiiviti.

 

 

5

 

Menghantar laporan kepada Guru

Besar dan PKG .

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail

dan pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri

Pulau Pinang.

 

3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang

dikeluarkan oleh Unit Pekhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian

Teknologi Pendidikan negeri Pulau Pinang.

 

4.Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman

dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

5.Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada

secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau

Guru Besar.

 

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1.           Buku Panduan pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan

Dan Media.

 

 

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Tiada

 

 

8.0   Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

8.1.9

Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

1. Menyemak stok perolehan.

 

2. Borang Inventori 3

 

3. Buku stok KEWPA 3, KEWPA 2,

KEW 300J4

 

4.. Stok pergerakan bahan.

 

5. Melebel bahan

 

6. Menempatkan bahan.

 

7. Pelupusan

 

8. Tutup stok

 

 

 

 

Guru Besar

 

 

 

 

Buku Panduan pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan Dan Media.

 

 

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

9.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.9

Melaksanakan tugas semakan stok dan inventori peralatan Pusat Sumber Sekolah

Muka surat ini

1/1

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

10.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

10.1.9

Memantau dan mengawal selia pelaksanaan program Pusat Sumber Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

 

Menyemak stok perolehan.

 

2

 

Borang Inventori 3

 

 

3

 

Buku stok KEWPA 3, KEWPA 2,

KEW 300J4

 

 

4

 

Stok pergerakan bahan

 

5

 

Melebel bahan

 

 

6

 

Menempatkan bahan

 

 

7

 

Pelupusan

 

 

8

 

Tutup stok

 

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan

oleh Bahagian Teknologi Pendidikan Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

2. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail

dan pengurusan mesyuarat dikeluarkan oleh Jabatan Pelajaran Negeri

Pulau Pinang.

 

3. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang

dikeluarkan oleh Unit Pekhidmatan Sumber Pendidikan Bahagian

Teknologi Pendidikan negeri Pulau Pinang.

 

4.Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman

dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

5.Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada

secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Pengetua atau

Guru Besar.

 

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1.           Buku Panduan pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan

Dan Media.

 

 

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Tiada

 

 

 

8.0   Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.3

GALAKAN MEMBACA DAN LITERASI MAKLUMAT

Sub Aktiviti

8.3.3

Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Pusat Sumber Sekolah Negeri (PSSP) Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

 1. Menerima informasi daripada Persatuan Pusat Sumber Sekolah Pulau Pinang untuk dipromosikan kepada warga sekolah.

 

 1. Memberi penerangan peranan Persatuan Pusat Sumber Sekolah Pulau Pinang.

 

 1. Mengedarkan borang pendaftaran yang disediakan kepada warga sekolah.

 

 1. Mengumpul borang-borang pendaftaran dan menyerahkannya kepada Setiausaha Persatuan Pusat Sumber Sekolah Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menghebahkan sebarang aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan Pusat Sumber Sekolah Pulau Pinang kepada warga sekolah pada waktu perhimpunan atau di papan kenyataan Pusat Sumber.

 

 1. Menyertai aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan Pusat Sumber Sekolah Pulau Pinang.

 

 

 

Guru Besar

 

 

 

 

 

 

1. Merujuk Buku Panduan Pengurusan  Pengurusan Pusat Sumber Sekolah untuk Guru Perpustakaan & Media oleh BTP, KPM, 2007.

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

Aktiviti

9.3

GALAKAN MEMBACA & LITERASI MAKLUMAT

Sub Aktiviti

9.3.3

Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Pusat Sumber Sekolah Negeri (PSSP

Muka surat ini

1/1

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

10.3

 GALAKAN MEMBACA & LITERASI MAKLUMAT

Sub Aktiviti

10.3.3

 Mempromosi dan menjadi ahli Persatuan Pusat Sumber Sekolah Negeri (PSSP Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

 

Mengenalpasti   perkara yang hendak disampaikan.

 

   

2

 

Dapatkan bahan informasi dari PSSP Pulau Pinang

 

 

   

3

 

Beri penerangan kepada warga sekolah dalam waktu perhimpunan

 

 

4

 

Mempamerkan informasi berkaitan di papan kenyataan PSS

 

 

5

 

Mengedarkan borang pendaftaran keahlian PSSP Pulau Pinang

 

 

6

 

Mengumpulkan dan menyemak borang keahlian dan menyerahkannya kepada PSSP Pulau Pinang.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

 1. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan , Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh  Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Guru Besar/Pengetua.

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1. Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan

& Media .

 

 

 

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Borang rasmi yang disediakan oleh PSSP Pulau Pinang.

 

 

 

 

 

8. Proses Kerja  Guru Perpustakaan dan Media

 

Aktiviti

8.1

PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

8.1.10

Menjalankan penyelidikan/kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

 1. Mengenalpasti masalah yang timbul di Pusat Sumber Sekolah.

 

 1. Membuat borang kaji selidik.

 

 1. Menyediakan instrumen (sebelum).

 

 1. Membuat analisis berdasarkan masalah yang timbul.

 

 1. Menjalankan kaji selidik (selepas)

 

 1. Menyediakan laporan berdasarkan kaji selidik.

 

 1. Membuat penambahbaikan.

 

 

 

 

 

 Guru Besar / Pengetua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0    Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan & Media

 

Aktiviti

9.1

 PENGURUSAN DAN PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.10

 Menjalankan penyelidikan/kajian tindakan berhubung dengan perkhidmatan Pusat Sumber Sekolah

Muka surat ini

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Mengenalpasti masalah yang timbul di Pusat Sumber

Sekolah

 

 

Membuat borang kaji selidik.

 

 

Menyediakan instrumen (sebelum).

 

 

 

Membuat analisis berdasarkan masalah yang timbul.

 

 

 

Menjalankan kaji selidik (selepas)

 

 

 

 

Menyediakan laporan berdasarkan kaji selidik.

 

 

 

Membuat penambahbaikan.

 

 

 

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan & Media

 

Aktiviti

10.1

PEMBANGUNAN PUSAT SUMBER SEKOLAH

Sub Aktiviti

10.1.10

Khidmat Nasihat Mengenai Pengautomasian PSS Sekolah Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

 

Mengenalpasti masalah yang timbul di Pusat Sumber Sekolah

 

   

2

 

Membuat borang kaji selidik.

 

 

 

3

 

Menyediakan instrumen (sebelum).

 

 

 

4

 

Membuat analisis berdasarkan masalah yang timbul.

 

 

5

 

Menjalankan kaji selidik (selepas)

 

 

 

6

 

Menyediakan laporan berdasarkan kaji selidik.

 

 

 

 

 

7

 

Membuat penambahbaikan.

 

 

 

 

 

 

8

 

Membuat laporan dan serahkan satu salinan kepada pihak sekolah

 

 

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

 1. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan , Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh  Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Guru Besar/Pengetua.

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1. Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan

& Media .

 

 

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Tiada Berkaitan

 

 

 

 

 

 

 

8.0 Proses Kerja  Guru Perpustakaan & Media

 

Aktiviti

8.1

PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

8.1.11

Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan , pengurusan , program dan aktiviti serta kewangan PSS Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

 1. Menyemak perancangan aktiviti dan kewangan yang telah dirancangkan oleh PSS.

 

 1. Menyediakan laporan aktiviti dan kewangan.

 

 1. Membuat analisis penggunaan di PSS.

 

 1. Mengambil tindakan  dan memberikan maklum balas.

 

 

 

Guru Besar / Pengetua

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan & Media

 

Aktiviti

9.1

 PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.11

Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan , pengurusan , program dan aktiviti serta kewangan PSS

Muka surat ini

1/1

 

Menyemak perancangan aktiviti dan kewangan yang telah dirancangkan oleh PSS.

 

 

Menyediakan laporan aktiviti dan kewangan.

 

 

 

 

 

 

Menyediakan laporan aktiviti .

 

Mengambil tindakan  dan memberikan maklum balas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan & Media

 

Aktiviti

10.1

 PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

10.1.11

Menyediakan laporan serta analisis pelaksanaan pembangunan , pengurusan , program dan aktiviti serta kewangan PSS Muka surat ini

1/1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

2

3

4

 

 

Menyemak perancangan aktiviti dan kewangan yang telah dirancangkan oleh PSS.

 

Menyediakan laporan aktiviti dan kewangan.

 

Membuat analisis penggunaan di PSS.

 

Mengambil tindakan  dan memberikan maklum balas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

 1. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan , Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh  Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Guru Besar/Pengetua.

 

 

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1. Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan

& Media .

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Borang yang berkaitan

8.0   Proses Kerja  Guru Perpustakaan & Media

 

Aktiviti

8.1

 PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

8.1.12

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa Muka surat ini

1 / 1

Proses Kerja

Pegawai Yang

Meluluskan / Dirujuk

Undang-Undang / Peraturan

 

1. Membuat profil sekolah

 

2. Membuat ‘power point’ sekolah

 

3. Membuat laman web sekolah

 

Guru Besar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.0   Carta Aliran Kerja  Guru Perpustakaan & Media

Aktiviti

9.1

 PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

9.1.12

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa

 

Muka surat ini

1 / 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membuat profil sekolah

 

 

 

Membuat ‘power point’ sekolah

 

 

 

Membuat laman web sekolah

 

 

 

 

10.0  Senarai Semak  Guru Perpustakaan & Media

 

 

Aktiviti

10.1

  PENGURUSAN & PENTADBIRAN

Sub Aktiviti

10.1.12

Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh pengurusan sekolah dari semasa ke semasa

 

Muka surat ini

1 / 1

 

Bil

Aktiviti

Tindakan

Catatan

1

2

3

 

Membuat profil sekolah

 

 

 

Membuat ‘power point’ sekolah

 

 

 

Membuat laman web sekolah

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.0  Peraturan-Peraturan Pentadbiran  Fail Meja

 

 1. Menggunakan Panduan Mengurus Program & Aktiviti yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan, Kementerian Pelajaran Malaysia.

 

 1. Menggunakan prosedur pengurusan surat menyurat, pengurusan fail dan pengurusan mesyuarat yang dikeluarkan oleh Bahagian Teknologi Pendidikan , Jabatan Pelajaran Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan Panduan Membuat Kertas Konsep / Cadangan yang dikeluarkan oleh  Unit Perkhidmatan Sumber Pendidikan Negeri Pulau Pinang.

 

 1. Menggunakan arahan perkhidmatan yang dikeluarkan secara dalaman dari semasa ke semasa oleh sekolah.

 

 1. Menggunakan penetapan polisi dan dasar yang dikeluarkan sama ada secara lisan atau bertulis dari semasa ke semasa oleh Guru Besar/Pengetua.

 

 

 

12.0  Senarai Undang-Undang dan Pekeliling  Fail Meja

 

1. Buku Panduan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah Untuk Guru Perpustakaan

& Media .

 

 

13.0  Senarai Borang-Borang Yang Diguna  Fail Meja

 

1. Borang Sijil Akuan Penerimaan (SAP)

 

 

15.0 Senarai Jawatankuasa Yang Dianggotai

Jawatankuasa yang dianggotai oleh pegawai sekurang-kurangnya untuk tempoh

(6) bulan

 

Nama Pegawai    : Zulhisham binti Abdul Rahman

 

Jawatan               : Guru Perpustakaan dan Media

 

Bil Nama Jawatankuasa Kekerapan

Mesyuarat

Setahun

Jenis Keanggotaan
1 Jawatankuasa Pengurusan dan Pentadbiran Sekolah 8 Setiausaha
2 Jawatankuasa Kurikulum Sekolah 6 AJK

 

3 Jawatankuasa Panitia Bahasa Melayu

 

6 AJK
4 Jawatankuasa Kokurikulum (Kelab Pusat Sumber Sekolah) 6 AJK

 

5 Jawatankuasa Persatuan Pusat Sumber Sekolah Pulau Pinang (PPSSPP) 6 AJK
       

 

       

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16.0 Senarai Tugas Harian

Pegawai hendaklah menyenaraikan tugas harian dengan menggunakan borang

yang disediakan. Disiapkan setiap hari. Diletak di atas meja supaya mudah

dirujuk.

 

Nama Pegawai    : Zulhisham binti Abdul Rahman

 

 

Jawatan               : Guru Perpustakaan dan Media

 

Tarikh :

Bil. Tugas Hari Ini Catatan

 

1. Rujuk buku rekod mengajar  

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s

PSS MEREALISASIKAN MURID BERMAKLUMAT

%d bloggers like this: